Skip til primært indhold

Henvisning til Hospice Fyn - Visitationskriterier

Henvisning til Hospice Fyn kan foretages af alment praktiserende læger og andre læger, herunder sygehusafdelinger på samme måde, som henvisning sker til sygehusbehandling.

Sådan kan du blive henvist til Hospice Fyn

Henvisning til Hospice Fyn kan foretages af alment praktiserende læger og andre læger, herunder sygehusafdelinger på samme måde, som henvisning sker til sygehusbehandling.

Patienterne bør, som hovedregel være over 15 år, og kan modtages fra hele landet (jf. frit sygehusvalg).

Visitationskriterier til specialiseret palliativ behandling

Hospice Fyn yder specialiseret, tværfaglig indsats til patienter med livstruende sygdom, ledsaget af komplekse palliative problemstillinger af fysisk, psykisk, social og/eller eksistentiel karakter, der ikke kan lindres tilstrækkeligt på basisniveau, af egen læge, kommunal døgnpleje eller på en almindelig hospitalsafdeling.

Ved komplekse problemstillinger forstås, at graden af de enkelte problemstillinger er stor, eller hvor der forekommer flere sammenhængende symptomer.

Patientgruppe

 • Patienter med livstruende sygdom ledsaget af komplekse palliative problemer
 • Patienter kan henvises fra diagnosen stilles og i hele sygdomsforløbet

Fremgangsmåde for henvendelse

 • Patienten og de pårørende kan tilbydes specialiseret indsats uanset hvor i sygdomsforløbet patienten befinder sig, og uanset hvilken livstruende sygdom, det drejer sig om
 • Patienten skal være informeret om sygdommens karakter og skal vide, at indsatsen vil være lindrende pleje og behandling
 • Patienten skal give samtykke til henvisning
 • Patienten skal henvises af læge og inden henvisning anbefales det, at patienten screenes for palliative behov ved hjælp af EORTC–QLQ-C15-PAL.

Find flere oplysninger om symptomscreening i palliative forløb på Sundhed.dk

Elektronisk henvisning

Henvisningen sendes elektronisk og følgende bedes oplyst:

 • Navn, cpr-nummer, adresse, telefonnummer og pårørendekontakt
 • Egen læge, kontakt til hjemmeplejen
 • Henvisningsdiagnose
 • Kort beskrivelse af sygdomshistorie og almen tilstand
 • Beskrivelse af aktuelle palliative problemstillinger, som kvalme, smerter, åndenød, angst og uro og tidligere behandling
 • Oplysning om evt. åben indlæggelse og sociale ydelser (terminalerklæring, medicintilskud, plejeorlov)
 • Afstemt fælles medicinkort (FMK)
 • Patienten skal give samtykke til, at der må indhentes relevante helbredsoplysninger

Kriterier for hospiceophold

 • Behandling med helbredende sigte skal være ophørt og patienten opfylder betingelserne for udfærdigelse af terminal erklæring
 • Behandlingsniveauet skal være afklaret og det er ønskeligt, at der ved en forudgående samtale er informeret om, at sygdommen er fremskreden og at forsøg på genoplivning ved hjertestop kun i yderst sjældne tilfælde vil være til gavn for patienten
 • Patienten skal være informeret om andre muligheder for støtte og ophold.
 • Patienten må være bekendt med, at såfremt indlæggelsen har ført til optimal symptomlindring, således at patienten vurderes at være i en stabil fase, vil udskrivelse fra hospice kunne finde sted
   

Visitation

Henvisningen tilstræbes vurderet i et tværfagligt forum, bestående af minimum læge og sygeplejerske, senest to hverdag efter modtagelsen.

Henvisende instans og om muligt egen læge vil blive kontaktet, hvis patienten ikke vurderes at have behov for specialiseret palliativ indsats.

Indlæggelse på hospice

Såfremt patienten opfylder visitationskriterierne indlægges den patient, som vurderes at have de mest komplekse problemstillinger, så hurtigt det er muligt.

Alle patienter tilstræbes at opnå telefonisk kontakt, inden for to hverdage, hvor de orienteres om, hvornår de kan forvente at opnå en plads.

Behovet for fortsat hospiceophold vurderes en gang pr. måned. 

Hospice Fyn har ikke venteliste, men vurderer blandt de visiterede, hver gang der er en ledig plads.

Visitationsudvalget består af hospicechef Jette Søgård Nissen, afdelingssygeplejerske Anne Mette Krebs og overlægerne ved Det Palliative Team, Fyn. 

Ved henvisning til Hospice Fyn, henvises til Sundhed.dk

 

APPFWU01V